Achtergrond

Voor reactie van de werkgroep omwonenden op het definitieve rapport van Onix, klik hier.

Voor reactie van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof op het definitieve rapport van Onix, klik hier.

Brief van BHTD aan wethouder Schrederhof en wethouder Harpe en politieke partijen over draagvlak in de wijk (12-04-2021), klik hier.

Brief van College van B&W aan gemeenteraad (16-04-2021), klik hier.

Eindrapport ruimtelijke studie Onix (16-04-2021), klik hier.

Tanthof aanvullend verkeersonderzoek (16-04-2021), klik hier.

Tussenresultaten ruimtelijke studie Onix ( februari 2021), klik hier.

Voor de opdracht aan Onix klik hier.

Voor de reactie van de werkgroep omwonenden op de tussentijdse presentatie van Onix klik hier.

Resultaten Studie Nohnik (november 2020)

Hier vind je de documenten over “de haalbaarheidsstudie scholen Tanthof en het vervolgproces” uitgevoerd door Nohnik voor de locatie kinderboerderij (Rapport en Conclusie), de locatie Vietnampad (Rapport en Conclusie).

Het “Verkeerskundig onderzoek” voor beide locaties is uitgevoerd door Antea en geeft belangrijke knelpunten aan.

Het college van Burgemeesters heeft de volgende brief hierover aan de Gemeenteraad gestuurd.

Voor chronologie “Scholenschuif Tanthof” (van nieuw naar oud) klik hier.

Voor documenten verkregen uit WOB verzoeken klik hier.

In de Commissievergaderingen van de commissie Sociaal Domein en Wonen (Cie SDW) worden de zaken rondom de Megaschool behandeld. In de Gemeentelijke documenten database (https://delft.notubiz.nl) zijn de stukken op te zoeken. Ook zijn de documenten hier als pdf te vinden.

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de Gemeente Delft is omschreven wat er moet gebeuren aan de huisvesting van alle scholen in Delft. Dit plan kijkt tot 2036 vooruit. Hierin staan uiteraard ook de scholen in de Tanthof. Klik hier.

In de Omgevingsvisie Delft 2040 (concept) is omschreven hoe Delft er over 20 jaar uit zou moeten zien m.b.t. wonen, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, zorg, welzijn en sport, werk, vitale wijken. Volgens deze visie is in Delft ruimte een schaars goed. Daarom zullen ingrepen en initiatieven in de fysieke leefomgeving altijd een bijdrage moeten leveren aan de versterking van meerdere kwaliteiten en functies. Participatie in de nieuwe Omgevingswet doen we via ‘Delfts Doen!’. Initiatiefnemers van plannen betrekken de belanghebbenden bij de uitwerking. Bij de besluitvorming toetst de gemeente of de participatie aanpak volledig en juist is doorlopen. Klik hier.

Daarnaast zijn er een aantal Algemene stukken met achtergrond over de wijk Tanthof over woningen voor ouderen, sportvoorzieningen en ontwikkeling van de wijk. Klik hier.