Actuele situatie

Tijdspad voor zover nu bekend:

11 januari 2022:

Het college van B&W nam op 11 januari 2022 een besluit over de notitie ‘Vervolg scholen Tanthof’, waarin de verschillende onderzochte scenario’s staan beschreven en de voorkeur voor de 2+1 variant wordt toegelicht. Voorstel is om deze locatiekeuzes aan de Bikolaan (2 scholen) en Lepelaarstraat ( 1 school) verder uit te werken voor nieuwbouw. De 3 scholen zullen elk ca. 350 leerlingen gaan huisvesten.

Daarnaast is er een participatieplan opgesteld waarbij de gemeente met de omgeving actief en tijdig in gesprek gaat over de realisatie van het bovengenoemde besluit . Doel is zowel om begrip en draagvlak te vergroten als ook kwaliteit toe te voegen.

Voorlopige planning:

Op 16 november 2021 heeft het college een definitief besloten om niet verder te gaan met een centrale gezamenlijke locatie.

Begin september 2021: beeldvormende avond Commissie Sociaal Domein en Wonen met bijdragen van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof en hun partners Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, stichting Kindertuinen Delft, en verschillende wijkbewoners

Eind september 2021: definitief besluit Gemeenteraad Delft

Hieronder vind je ons alternatief, de studies uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft en de reacties van de stichting en de schoolbesturen.

In opdracht van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof heeft het architectenbureau Atelier Groenblauw een heel goed alternatief voor de Megaschool ontworpen, bouwen op de huidige locaties van de scholen.

Voor het alternatief klik hier.

Voor reactie van de werkgroep omwonenden op het definitieve rapport van Onix, klik hier.

Voor reactie van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof op het definitieve rapport van Onix, klik hier.

Voor reactie van de Schoolbesturen op het definitieve rapport van Onix, klik hier.

Brief van BHTD aan wethouder Schrederhof en wethouder Harpe en politieke partijen over draagvlak in de wijk (12-04-2021), klik hier.

Brief van College van B&W aan gemeenteraad (16-04-2021), klik hier.

Eindrapport ruimtelijke studie Onix (16-04-2021), klik hier.

Tanthof aanvullend verkeersonderzoek (16-04-2021), klik hier.

Tussenresultaten ruimtelijke studie Onix ( februari 2021), klik hier.

Voor de opdracht aan Onix klik hier.

Voor de reactie van de werkgroep omwonenden op de tussentijdse presentatie van Onix klik hier.

Resultaten Studie Nohnik (november 2020)

Hier vind je de documenten over “de haalbaarheidsstudie scholen Tanthof en het vervolgproces” uitgevoerd door Nohnik voor de locatie kinderboerderij (Rapport en Conclusie), de locatie Vietnampad (Rapport en Conclusie).

Het “Verkeerskundig onderzoek” voor beide locaties is uitgevoerd door Antea en geeft belangrijke knelpunten aan.

Het college van Burgemeesters heeft de volgende brief hierover aan de Gemeenteraad gestuurd.