Categorieën
Uncategorized

Lieve gemeenteraad, leg het ons nou eens uit (2)

We hebben tenslotte op jullie gestemd. Wat hebben jullie gedaan met jullie taak als vertegenwoordiging van onze bewoners en met name van de bewoners van Tanthof welke uiteindelijk de belanghebbenden ten aanzien van de scholen zijn.

Ingezonden brief van W. de Jong in Delft op Zondag 01-082021

Categorieën
Uncategorized

Hoera: geen megaschool in Tanthof!

Wij nodigen de gemeente uit om met de wijkbewoners in gesprek te gaan en het alternatieve idee nu eindelijk serieus te nemen: nieuwe scholen bouwen op de huidige schoollocaties met betaalbare woningen.

17-07-2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

SP feliciteert Stichting BKKT

Afgelopen zaterdag kwam een delegatie van SP naar de Kinderboerderij Tanthof om ons te feliciteren met het tot nu toe bereikte resultaat: geen centrale megaschool in Tanthof! Bedankt voor de prachtige en overheerlijke taart!

Categorieën
Uncategorized

‘Megaschool’ Tanthof voorlopig van de baan

DELFT- Op donderdagmiddag maakte Gemeente Delft in een persbericht bekend dat het plan om een ‘groene campus’ (ook wel bekend als ‘megaschool’) te realiseren in Tanthof, voorlopig van de baan is. Hoewel de gemeente op basis van het ruimtelijk onderzoek van Architectenbureau Onix concludeert dat er ruimte genoeg is voor het plan, laat het haalbaarheidsonderzoek toch te grote risico’s zien.  Daarom heeft het college nu toch het besluit genomen om deze locatie voorlopig niet verder te onderzoeken.

Door Finn Rekveldt

Het plan om 3 scholen in de wijk samen te voegen tot één groene campus in Tanthof houdt de Delftse politiek al jaren bezig. Stichting behoud kinderboerderij en kindertuin Tanthof werd er zelfs voor opgericht. Daarnaast werd er een petitie opgezet om de bouw te stoppen, die onderhand al meer dan 7000 keer ondertekend is. Het afgelopen jaar intensiveerde het verzet. In de weken na de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek kreeg de redactie van Delft op Zondag wekelijks talloze berichten binnen van buurtbewoners en anderen betrokkenen, die hun onvrede uitte over het plan. Geert van Poelgeest, vertegenwoordiger van Stichting behoud kinderboerderij en kindertuin Tanthof is dan ook blij met het nieuws, en laat dat lachend van blijdschap weten: “Het groen heeft gewonnen!” 

Besluit
Het plotselinge besluit van de gemeente komt vanwege de risico’s die er zijn. Financieel gezien zou de realisatie voor een tekort kunnen zorgen van minimaal 7,2 en maximaal 10 miljoen euro. Deze kosten komen onder andere doordat de bouw in het groen erg ingewikkeld zou zijn. Daarnaast zijn er volgens de gemeente nog een aantal planologische en juridische risico’s, met name door onzekerheid over de milieueffecten. Een woordvoerder van het college laat verder weten dat de maatschappelijke impact ook een van de onderdelen is geweest in de risicoanalyse. “De protesten kwamen vooral van de direct omwonenden, de vereniging Natuurlijk Delfland en andere betrokken stichtingen die zich verenigd hebben in Stichting behoud de kinderboerderij. Veel wijkbewoners hebben een petitie getekend voor het behoud van de kinderboerderij, maar dat willen wij ook. De kinderboerderij blijft ook in alle modellen van Onix behouden.” aldus de woordvoerder.

Proces
Het besluitvormingsproces heeft lang geduurd, en zal vanwege dit besluit nog wel langer duren. Want de wijkopgave voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting blijft volgens de gemeente een belangrijk punt. “We gaan samen met de schoolbesturen kijken naar de mogelijkheden met als doel snel zicht te krijgen op de gewenste huisvesting. De wijk heeft een duurzame onderwijsvoorziening nodig en daar moeten toch de nodige investeringen voor plaatsvinden.” De bedoeling is dan ook dat de schoolbesturen samen met de gemeente verder zullen kijken naar de onderwijshuisvesting. Het besluitvormingsproces wordt daarmee op dit moment nog niet concreet. Daarover zegt de gemeente het volgende: “Het klopt dat dat er nog geen oplossing is en dat vinden wij spijtig. We hebben als gemeente hier veel tijd en aandacht in gestoken omdat we dit proces zorgvuldig en samen met betrokken wilden doorlopen.”

Stichting behoud
Geert spreekt van een groene overwinning, en benadrukt waarom hij zo blij is met dit besluit. “We zijn vooral blij voor de kinderen en het behoud van alle groene voorzieningen in het gebied.” Geert leidde lange tijd het verzet tegen de plannen. Niet alleen als vertegenwoordiger van de bewoners, maar ook als vertegenwoordiger van het groen. De besluitvorming tot nu toe heeft volgens Geert het meeste impact gehad op het vertrouwen van bewoners in het proces. “Vanaf het begin met de kwestie rondom het Abtswoudse Park, tot aan de beslissing die zojuist is genomen, hebben bewoners niet het gevoel gehad dat ze serieus zijn genomen.” De redenen van het ontbreken van dat gevoel zijn verschillend, vertelt Geert. “in 2019 zeiden wij al dat de scholen herbouwd moeten worden op de huidige locaties. Het is schandalig dat ze onze argumenten toen al niet hebben meegenomen. Ik hoop dat het nu eindelijk eens doordringt dat ze dit moeten overnemen, en het plan in ieder geval serieus nemen.” Een alternatief plan wat de stichting onder leiding van Geert eerder dit jaar presenteerde, is het idee om de scholen te herbouwen op de huidige plek, in combinatie met extra woningbouw. Of het alternatieve plan daadwerkelijk overwogen zal worden voor verdere besluitvorming is niet bekend. Geert is blij met het huidige besluit van het college, maar voorziet toch nog problemen. “De gemeente spreekt van uitstel en sluit niet uit dat een nog verder afgeslankt programma toch wordt uitgevoerd. Het is ongelooflijk om te lezen dat het college in overleg gaat met de scholen om het project te bespreken en niet met de Stichting Behoud de kinderboerderij en kindertuin en de BHTD.” Het kernpunt voor de toekomst is voor Geert dan ook kraakhelder. “Kijk goed naar de argumenten die genoemd zijn, en neem ons serieus. Als de optie voor een kleinere school doorgaat, luisteren ze helaas weer niet naar de wijk. De mensen willen de kinderboerderij, waterspeeltuin en tuin behouden. Meer niet.” Hoewel dus nog niet alles zeker is, gaat Geert naar eigen zeggen positief de zomer in.

Toekomst
Over de toekomst is er op dit moment nog veel onzeker. Op basis van de komende gebeurtenissen in de raad rondom het plan zal het college in het najaar een definitief besluit nemen. Er zal tegelijkertijd een vervolgproces starten waar de gemeente en de schoolbesturen samen gaan kijken naar de huisvesting voor de scholen in Tanthof.

Categorieën
Uncategorized

Megaschool, megaverkeerchaos en megaverdriet

Een uitvoerig artikel van een basisschool in Den Haag die de noodklok luidde over de verkeerssituatie. “Met name bij het in- en uitgaan van de school is het onoverzichtelijk door het vele verkeer ….”

11 juli 2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

Megaschool

Maar als partijen afhaken omdat je beloftes niet nakomt of vragen niet of onvolledig beantwoordt dan kan je altijd roepen: ze willen niet meer met ons in gesprek. En vooral roepen dat nog niets besloten is!

11 juli 2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof

Doe jullie ogen open, geef dingen toe en stop met die tunnelvisie! Een kinderboerderij/tuin is van enorm belang net zoals het grasveld, de eerdere bestemmingsplek.

11 juli 2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

Kindertuin

Er is al steeds minder ruimte voor groen in de stad en dit is onnodig! Ik begrijp werkelijk niet hoe het zover heeft kunnen komen dat dit plekje serieus met het bestaan bedreigd wordt.

11-juli 2021 Delft op Zondag

Categorieën
Uncategorized

Megaschool voorlopig van de baan: Vanwege dreigend miljoenentekort vooralsnog geen ‘groene campus’

Er komt vooralsnog geen mega-school bij de Kalfjeslaan, op de locatie van kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en de kindertuinen. Het gemeentebestuur gaat niet door met de ontwikkeling van zo’n groene campus vanwege de te hoge kosten. Het onder één dak inpassen van drie basisscholen bij de kinderboerderij levert, zo heeft de gemeente becijferd, een tekort op van minimaal 7,2 miljoen euro, oplopend tot ruim 10 miljoen euro. 

Lees het artikel hier.

AD Delft 09-07-2021

Categorieën
Uncategorized

Voorals nog geen groene campus

Het college van B&W is voornemens te besluiten om vooralsnog niet door te gaan met de ontwikkeling van een groene campus in Tanthof met een cluster van drie scholen, de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen.Uit het onderzoek van Onix blijkt dat de locatie Abtswoude / Kalfjeslaan ruimtelijk geschikt is voor de realisatie van een groene campus. Vanuit andere disciplines is er echter sprake van een aantal kritische kanttekeningen. Ruimtelijk is het inpasbaar maar de financiële, juridische en planologische risico’s zijn op dit moment te groot.

Nog geen vervolgstap

Onderwijswethouder Lennart Harpe vindt het jammer dat het niet lukt om de drie scholen te huisvesten op deze centrale locatie. “Helaas kunnen we vooralsnog geen vervolgstap zetten voor de ontwikkeling van een groene campus met een onderwijsvoorziening centraal gelegen in de wijk. Deze locatie biedt veel mooie kansen, juist omdat in de planvorming de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen behouden blijven. Wij benadrukken het woordje vooralsnog. Het is zeker mogelijk dat, nadat wij met de scholen in overleg zijn gegaan over uitgangspunten en zoekrichtingen voor nieuwe onderwijslocaties, deze locatie voor een kleiner volume alsnog in beeld komt. Ook de schoolbesturen en de schooldirecties zullen teleurgesteld zijn. We gaan zo snel mogelijk met hen in gesprek over alternatieve huisvestingslocaties en -vormen.”

Grote risico’s

Financieel is er sprake van een tekort van minimaal 7,2 oplopende tot ruim 10 miljoen euro. Dit heeft met name te maken met de noodzakelijke verwervingskosten, kosten voor de inpassing van de kinderboerderij en de kindertuinen en de opstallen (afhankelijk van het model). Daarnaast zijn er kosten voor de inrichting van het terrein, voor natuur-inclusief bouwen, groencompensatie en kosten die de samenhangen met de verzachting van het programma (bijvoorbeeld de specifieke dakopbouw als uitgangspunt). Wat betreft de juridische en planologische risico’s is er in dit stadium onder meer onzekerheid over de milieueffecten als het gaat om de afstanden tussen de verschillende functies. Ook qua cultuurhistorie, milieu en ecologie zien we een aantal risico’s met het oog op het uiteindelijk wijzigen van het bestemmingsplan. Door aanhoudende weigering van zowel de Stichting Kinderboerderij als de Stichting Kindertuinen Delft was het niet mogelijk om in gezamenlijkheid met de gemeente en de scholen te bezien in hoeverre een aantal van deze risico’s verkleind konden worden.

Wijkopgave

Het vraagstuk van het realiseren van een toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Tanthof en de verdere doorontwikkeling van de wijk als geheel loopt al jaren en moet nog steeds beantwoord worden. Dit betekent dat bewoners rekening moeten houden met noodzakelijke ingrepen in de wijk. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw van appartementen rondom de huidige voorzieningen in beide wijkdelen beperkt, voor met name de ouderen die graag dicht bij de winkels in Oost en West willen blijven wonen.

Ingewikkeld proces

“Het was een ingewikkeld proces met veel belangen en afwegingen. We hebben zorgvuldig gekeken naar wat goed is voor de wijk en de scholen in relatie tot behoud en duurzame exploitatie van de kinderboerderij. Ondanks dat bewoners over het algemeen zeer tevreden zijn, spelen er diverse thema’s in de wijk die aandacht behoeven. We gaan nu verder met het opstellen van een perspectief voor de wijk Tanthof, waarbij wordt ingezet op het behouden en versterken van de kwaliteiten voor de wijk. Onderdeel daarvan blijft het versterken van de onderwijsvoorzieningen”, aldus gebiedswethouder Karin Schrederhof.

Vervolg

Op basis van de discussie in de raad neemt het college in het najaar een definitief besluit. In samenspraak met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof. De wijkopgave wordt in dat proces nadrukkelijk betrokken.

Bron: www.delft.nl