Beleidstukken gemeente Delft

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de Gemeente Delft is omschreven wat er moet gebeuren aan de huisvesting van alle scholen in Delft. Dit plan kijkt tot 2036 vooruit. Hierin staan uiteraard ook de scholen in de Tanthof. Klik hier.

In de Omgevingsvisie Delft 2040 (concept) is omschreven hoe Delft er over 20 jaar uit zou moeten zien m.b.t. wonen, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, zorg, welzijn en sport, werk, vitale wijken. Volgens deze visie is in Delft ruimte een schaars goed. Daarom zullen ingrepen en initiatieven in de fysieke leefomgeving altijd een bijdrage moeten leveren aan de versterking van meerdere kwaliteiten en functies. Participatie in de nieuwe Omgevingswet doen we via ‘Delfts Doen!’. Initiatiefnemers van plannen betrekken de belanghebbenden bij de uitwerking. Bij de besluitvorming toetst de gemeente of de participatie aanpak volledig en juist is doorlopen. Klik hier.

Daarnaast zijn er een aantal Algemene stukken met achtergrond over de wijk Tanthof over woningen voor ouderen, sportvoorzieningen en ontwikkeling van de wijk. Klik hier.