Categorieën
Uncategorized

Voorals nog geen groene campus

Het college van B&W is voornemens te besluiten om vooralsnog niet door te gaan met de ontwikkeling van een groene campus in Tanthof met een cluster van drie scholen, de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen.Uit het onderzoek van Onix blijkt dat de locatie Abtswoude / Kalfjeslaan ruimtelijk geschikt is voor de realisatie van een groene campus. Vanuit andere disciplines is er echter sprake van een aantal kritische kanttekeningen. Ruimtelijk is het inpasbaar maar de financiële, juridische en planologische risico’s zijn op dit moment te groot.

Nog geen vervolgstap

Onderwijswethouder Lennart Harpe vindt het jammer dat het niet lukt om de drie scholen te huisvesten op deze centrale locatie. “Helaas kunnen we vooralsnog geen vervolgstap zetten voor de ontwikkeling van een groene campus met een onderwijsvoorziening centraal gelegen in de wijk. Deze locatie biedt veel mooie kansen, juist omdat in de planvorming de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen behouden blijven. Wij benadrukken het woordje vooralsnog. Het is zeker mogelijk dat, nadat wij met de scholen in overleg zijn gegaan over uitgangspunten en zoekrichtingen voor nieuwe onderwijslocaties, deze locatie voor een kleiner volume alsnog in beeld komt. Ook de schoolbesturen en de schooldirecties zullen teleurgesteld zijn. We gaan zo snel mogelijk met hen in gesprek over alternatieve huisvestingslocaties en -vormen.”

Grote risico’s

Financieel is er sprake van een tekort van minimaal 7,2 oplopende tot ruim 10 miljoen euro. Dit heeft met name te maken met de noodzakelijke verwervingskosten, kosten voor de inpassing van de kinderboerderij en de kindertuinen en de opstallen (afhankelijk van het model). Daarnaast zijn er kosten voor de inrichting van het terrein, voor natuur-inclusief bouwen, groencompensatie en kosten die de samenhangen met de verzachting van het programma (bijvoorbeeld de specifieke dakopbouw als uitgangspunt). Wat betreft de juridische en planologische risico’s is er in dit stadium onder meer onzekerheid over de milieueffecten als het gaat om de afstanden tussen de verschillende functies. Ook qua cultuurhistorie, milieu en ecologie zien we een aantal risico’s met het oog op het uiteindelijk wijzigen van het bestemmingsplan. Door aanhoudende weigering van zowel de Stichting Kinderboerderij als de Stichting Kindertuinen Delft was het niet mogelijk om in gezamenlijkheid met de gemeente en de scholen te bezien in hoeverre een aantal van deze risico’s verkleind konden worden.

Wijkopgave

Het vraagstuk van het realiseren van een toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Tanthof en de verdere doorontwikkeling van de wijk als geheel loopt al jaren en moet nog steeds beantwoord worden. Dit betekent dat bewoners rekening moeten houden met noodzakelijke ingrepen in de wijk. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw van appartementen rondom de huidige voorzieningen in beide wijkdelen beperkt, voor met name de ouderen die graag dicht bij de winkels in Oost en West willen blijven wonen.

Ingewikkeld proces

“Het was een ingewikkeld proces met veel belangen en afwegingen. We hebben zorgvuldig gekeken naar wat goed is voor de wijk en de scholen in relatie tot behoud en duurzame exploitatie van de kinderboerderij. Ondanks dat bewoners over het algemeen zeer tevreden zijn, spelen er diverse thema’s in de wijk die aandacht behoeven. We gaan nu verder met het opstellen van een perspectief voor de wijk Tanthof, waarbij wordt ingezet op het behouden en versterken van de kwaliteiten voor de wijk. Onderdeel daarvan blijft het versterken van de onderwijsvoorzieningen”, aldus gebiedswethouder Karin Schrederhof.

Vervolg

Op basis van de discussie in de raad neemt het college in het najaar een definitief besluit. In samenspraak met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof. De wijkopgave wordt in dat proces nadrukkelijk betrokken.

Bron: www.delft.nl